Articles for tag: cây quỳnh, hoa cảnh, hoa kiểng, hoa quỳnh, hoa quỳnh thơm, màu sắc hoa quỳnh, quỳnh, trồng hoa quỳnh

Trồng hoa quỳnh

Trồng hoa quỳnh sao cho nở đẹp?

I. Giới thiệu cây hoa quỳnh Cây hoa quỳnh Epihyllum nguyên gốc từ tiếng Hy Lạp, gồm chữ Epi là “trên” và phylum  là “lá” nghĩa là “trên lá”; hoa, trái và hạt, cành của cây quỳnh đều bắt đầu ở ngay lá. Tên Tiếng Anh là Night Blooming Cactus. Quỳnh thuộc họ Xương Rồng ...